©  Photo:

Public toilet at the Glavendrup Grove

Public toilet at the Glavendrup Grove.
There is a handicap toilet.